[ Hollandveilt.nl ]   Holland Veilt

 veiling

UITGELICHT

U heeft nog


Aangeboden door:

Huidig bod: € ,00

[ Bieden ]  [ Info ]

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1 Hollandveilt.nl: de natuurlijke of rechtspersoon (het team van Hollandveilt.nl) die het aanbieden van producten, diensten en arrangementen op afstand aan consumenten bemiddelt danwel daar een platform voor biedt.

2 Consument/bieder: de natuurlijke meerderjarige (18 jaar en ouder) geregistreerde, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Hollandveilt.nl. Met uitsluiting van aanbieder of medewerkers van aanbieder (die mogen niet bieden op hun eigen aanbod) en medewerkers van Hollandveilt.nl. Bij misbruik zoals opgave van onjuiste gegevens, imagoschending, schending van onze regels of het saboteren van veilingen of andere ongehoorde activiteiten, kunnen geregistreerde gebruikers gewaarschuwd en/of uitgesloten worden van verdere deelname aan de site. Consument/bieder biedt met hele euro's en gaat bij het plaatsen van het hoogste bod automatisch een verplichting aan. Plaatst consument/bieder het hoogste bod dan is deze veilingwinnaar en verplicht het aangebodene aan te nemen en te betalen.

3 Aanbieder: de particuliere of zakelijke veiler waar Hollandveilt.nl voor bemiddelt en wiens dienst/product of arrangement wordt afgenomen door de veilingwinnaars (consument/bieder). Voordat de veiling geplaatst wordt heeft aanbieder de Algemene Voorwaarden eerst gelezen en geaccepteerd. Deze acceptatie moet iedere keer bij het plaatsen van een veiling opnieuw plaatsvinden. Voordat een aanbieder een veiling mag starten controleert Hollandveilt.nl wie aanbiedt en om wat voor soort veiling het gaat, maar Hollandveilt.nl is slechts deels verantwoordelijk voor hetgeen zij aanbieden. Aangeboden producten, diensten of arrangementen dienen verkocht te worden. Aanbieder heeft afleverplicht. Het kan zijn dat aanbieders in gebreke blijven of dat een veiling voortijdig afgebroken wordt. Dit komt uitsluitend voor als een product, dienst of arrangement om een geldige reden niet meer leverbaar is of als er sprake is van een overmachtsituatie. Aanbieders zullen zo volledig en duidelijk mogelijk hun veiling omschrijven, aanduiden en beschrijven met al hun data, geldigheidstermijnen, huisregels, gegevens, specificaties en de voorwaarden die van toepassing zijn. Hollandveilt en aanbieders zijn niet verantwoordelijk voor overduidelijke tikfouten.

Zakelijke aanbieder:
Er zijn kosten verbonden aan het plaatsen van een veiling door bedrijven namelijk 10% commissie. Ook houdt Hollandveilt.nl 3,50 euro administratiekosten in op het veilingbedrag. Dit bedrag is exclusief 19%btw. Hollandveilt.nl staat het vrij om zonder overleg teksten aan te passen die aangeleverd worden door de aanbieder. Pas na goedkeuring door het Hollandveiltteam komt de veiling online. Hollandveilt.nl mag zonder opgave van redenen een veiling weigeren.

Particuliere aanbieder:
Er zijn voorlopig geen kosten verbonden aan het plaatsen van een veiling door particulieren. Pas na goedkeuring door het Hollandveiltteam komt de veiling online. Particulieren mogen geen handel plaatsen. Particuliere veilers staan standaard 3 dagen op de site met hun veiling.

4 Veilingwinnaar: bieder/consument die het hoogste bod gedaan heeft en met zijn of haar bod de veiling gewonnen heeft. Afname is verplicht. Veilingwinnaar ontvangt een mail waarin Hollandveilt.nl nadere details geeft over de vervolgstappen die veilingwinnaar dient te nemen.


Artikel 2 Identititeit van Hollandveilt
Hollandveilt is bekend bij de Kamer van Koophandel als Hollandveilt.
Het vestigingsadres: Hopperzuigerstraat 49 te Almere-Buiten
Het telefoonnummer: 036-2600 000
Het emailadres: info@hollandveilt.nl

Hollandveilt.nl is een veilingsite waarop bedrijven producten, diensten en arrangementen kunnen veilen. Wij bemiddelen online als tussenpersoon tussen aanbieders en consumenten. Uitsluitend meerderjarige particulieren in Nederland kunnen bieden na registratie. Bieden is gratis. Diensten, producten en arrangementen worden verstrekt door de aanbieders, niet door Hollandveilt.nl. Particulieren mogen ook veilen.


Artikel 3 Toepasselijkheid

1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hollandveilt.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hollandveilt.nl, aanbieder en consument/bieder.

2 Voordat de consument kan gaan bieden, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Iedere keer bij het inloggen gaan sitegebruikers akkoord met de dan geldende Algemene Voorwaarden van Hollandveilt.nl.

Door het veilen of het deelnemen aan een veiling gaat de consument automatisch met de algemene, leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord. Met het doen van het hoogste bod gaat bieder een overeenkomst met Hollandveilt.nl aan.

Wet Verkopen op Afstand: Deze wet is niet van toepassing als u een bod doet op een (internet)veiling. Er is geen bedenktijd en herroepingsrecht. Veilingwinnaar is verplicht hetgeen waarop geboden is af te nemen.


Artikel 4 - Het aanbod

1 Indien een aanbod van een zakelijke aanbieder een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod en op de waardebon vermeld. Zo niet, dan is de waardebon een jaar na uitgiftedatum geldig.

2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, arrangementen en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Hollandveilt.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, arrangementen en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hollandveilt.nl niet.

3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:


Artikel 5 - De overeenkomst/p>

1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument/bieder het hoogste bod heeft geplaatst en daarmee veilingwinnaar is geworden.

2 Omdat de consument/bieder het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard door een bod te plaatsen, bevestigt Hollandveilt.nl langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst toch niet ontbinden.

3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hollandveilt.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Hollandveilt.nl voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Hollandveilt.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4 Hollandveilt.nl zal bij bevestiging van het winnen van een product, arrangement of dienst aan veilingwinnaar de volgende informatie, elektronisch sturen:

De unieke code wordt door de zakelijke veiler tijdens het verzilveren vooraf gecontroleerd en afgeboekt in het Hollandveilt.nl systeem.


Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Hollandveilt.nl alleen worden uitgesloten indien Hollandveilt.nl dit duidelijk in het aanbod en in de Algemene Voorwaarden, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:


Artikel 7 - De prijs

1 Het hoogste bod is winnend. De consument/bieder die het hoogste bod geboden heeft is daarmee veilingwinnaar en verplicht het veilingbedrag te betalen. Automatisch is daarmee een overeenkomst aangegaan en zijn de Algemene Voorwaarden geaccepteerd. Het veilingbedrag is inclusief BTW. Omdat het een veiling betreft heeft Hollandveilt.nl geen invloed op de hoogte van het door consument/veilingwinnaar te betalen bedrag. Prijsverhogingen of prijswijzigingen zullen niet plaatsvinden. Hollandveilt.nl noch de aanbieders bieden mee. Er zijn geen prijsmanipulaties. Bieden start vanaf 1 euro of met een door aanbieder aangegeven startbedrag. Er dient geboden te worden met hele euro's.


Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

1 Aanbieders staan er voor in dat de producten, arrangementen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod (op de veilingpagina, frontpage, nieuwsbrief en elders) vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of de overheidsvoorschriften. Er is een kleine kans dat aanbieders in gebreke blijven of dat een veiling voortijdig afgebroken wordt. Dit komt uitsluitend voor als een product, dienst of arrangement om een geldige reden niet meer leverbaar is. Aanbieders zullen zo volledig en duidelijk mogelijk hun veiling omschrijven, aanduiden en beschrijven met alle voorwaarden die van toepassing zijn.

2 Hollandveilt.nl is niet aansprakelijk als er een tekortkoming is in de levering van producten, diensten of arrangementen. Hollandveilt.nl is niet aansprakelijk als het om een overmachtsituatie gaat. Hollandveilt.nl is niet aansprakelijk voor de deugdelijkheid van producten. Hollandveilt.nl danwel aanbieder regelt compensatie voor veilingwinnaars als de aanbieder failliet gaat of om een andere reden de producten, diensten of arrangementen niet meer kan leveren.

3 Mocht de site Hollandveilt.nl webfouten bevatten of vanwege technische redenen of een overmachtsituatie niet beschikbaar zijn dan is Hollandveilt.nl daar niet aansprakelijk voor. Hollandveilt.nl zal er alles aan doen om de site zo snel mogelijk weer in de lucht te krijgen of spoedig weer foutloos te laten draaien.

4 Hollandveilt.nl is slechts tussenpersoon en niet aansprakelijk voor deals onderling.


Artikel 9 - Levering en uitvoering/p>

1 Hollandveilt.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het, toelaten van aanbieders, in ontvangst nemen van biedingen en het uitgeven van waardebonnen met unieke codes aan veilingwinnaars.

2 Als plaats van levering geldt het adres dat de veilingwinnaar aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt bij het invullen van het registratieformulier.

3 Indien levering van een gewonnen product, dienst of arrangement onmogelijk blijkt te zijn, zal aanbieder zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen of een andere compensatie te geven.

4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij aanbieder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 10 - Betaling

1 Voor zover niet later is overeengekomen dient het door de veilingwinnaar verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen vijf dagen na ontvangst van de mail die aangeeft dat veilingwinnaar de veiling gewonnen heeft. Het bedrag dient via Ideal overgemaakt te worden. Veilingwinnaar verplicht zich door deelname aan het bieden er toe om het gewonnen product/arrangement of de gewonnen dienst af te nemen en alles wat daarbij komt kijken. Indien veilingwinnaar in gebreke blijft (niet, niet genoeg of veel te laat betalen) zonder dat er sprake is van echte overmacht, kan deze geen aanspraak maken op de gewonnen dienst of het gewonnen product of arrangement. Hollandveilt zal dan passende maatregelen nemen. Voordat het zover komt zal Hollandveilt.nl veilingwinnaar per mail, brief of telefoon herinneren aan de overeenkomst.

2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Hollandveilt.nl te melden.

3 In geval van wanbetaling van de consument heeft Hollandveilt.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om het product, de dienst of het arrangement niet te leveren en terug in de veiling te brengen. Als er niet betaald wordt zal er een incassobureau ingeschakeld worden.

4 Als veilingwinnaar het product, de dienst of het arrangement niet afneemt en de geldigheid van de bon afneemt zal er helaas geen terugbetaling plaatsvinden noch door Hollandveilt.nl noch door aanbieder. Er zal wel een herinneringsmail naar veilingwinnaar verzonden worden om de waardebon te verzilveren.

5 Hollandveilt.nl keert het veilingbedrag aan de aanbieder uit binnen 14 dagen nadat de veilingwinnaar de bon heeft verzilverd.

6 Aanbieder moet eerst de code van de waardebon van de veilingwinnaar checken en afboeken in het Hollandveilt.nl systeem voordat veilingwinnaar gebruik kan maken van het product, de dienst of het arrangement.


Artikel 11 - Klachtenregeling

1 Hollandveilt.nl beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Aanbieder is echter als eerste aansprakelijk en het eerste aanspreekpunt voor klachten over een gewonnen product, dienst of arrangement. Klachten dienen zo snel mogelijk bij de aanbieder kenbaar gemaakt te worden. Hollandveilt.nl is niet aansprakelijk voor het falen van aanbieder of voor schade waar aanbieder aansprakelijk voor is of schade waar verzekeringen dekking voor bieden.

2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten snel, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij aanbieder en Hollandveilt.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3 Bij Hollandveilt.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hollandveilt.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klager een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4 indien noodzakelijk zal Hollandveilt.nl ten hoogste het factuurbedrag terugbetalen.


Artikel 12 Intellectuele eigendom.

Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Hollandveilt.nl.


Artikel 13 Persoonsgegevens.

Hollandveilt.nl zal de gegevens van consumenten, veilingwinnaars en aanbieders, uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Hollandveilt.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht (Wet Bescherming Persoonsgegevens).
Hollandveilt.nl zal het e-mailadres van veilingwinnaars van particuliere veilingen aan de aanbieder van de particuliere veiling doorgeven. Ook het e-mailadres van de particuliere aanbieder zal doorgegeven worden aan de veilingwinnaar.
Ten behoeve van eigen inzicht houdt Hollandveilt.nl statistieken bij die gecommuniceerd kunnen worden naar andere bedrijven. Verkoop of verhuur van gegevens zal niet plaatsvinden. Dit zal altijd anoniem gebeuren en gegevens van sitebezoekers zijn in de statistieken ook anoniem.
IP-adressen zijn ook anoniem en gebruikt Hollandveilt.nl alleen om sitebezoekers die zich misdragen te weren.
Hollandveilt.nl gaat zorgvuldig om met gegevens van sitebezoekers, aangemelde bedrijven en geregistreerden en doet er alles aan persoonsgegevens te beschermen.
Hollandveilt.nl maakt gebruik van cookies, zodat bijvoorbeeld sitebezoekers er voor kunnen kiezen om Hollandveilt.nl hun wachtwoord te laten onthouden. Privacy en persoonsgegevens komen hiermee echter niet in het geding.


Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle aanbiedingen van Hollandveilt.nl, van de aanbieders en haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 15 Links

De site van Hollandveilt.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Hollandveilt.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.


Artikel 16 Uw rechten

Hollandveilt.nl staat open voor vragen, suggesties, verbeteringen en aanvullingen. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Hollandveilt.nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven. In iedere nieuwsbrief staat een afmeldlink.


Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Mocht Hollandveilt.nl het noodzakelijk achten deze algemene voorwaarden te wijzigen dan zal Hollandveilt.nl daarover tijdelijk informeren en deze op eigen initiatief toezenden. De aanpassingen zullen na een redelijke termijn van kracht worden.